opis naglowka


Inne publikacje

A.A.N. Ministerstwo Administracji Publicznej, sygn. 758 s. 109 – Relacja Komitetu Przesiedleńców z Lipska o sytuacji w obozie pracy w Lesznie-Gronowie z 15 marca 1949

Nitschke B., Wysiedlenie, czy wypędzenie? Ludność niemiecka w Polsce w latach 1945-1949, Toruń 200, str. 92

A.A.N DWO, sygn. 5/1 s. 61, Księga zaludnienia więzień za 1945 r.

Wolsza T., W cieniu Wronek, Jaworzna, Piechcina..., Życie codzienne w polskich więzieniach, obozach i ośrodkach pracy więźniów, Warszawa 2003, str. 118

A.A.N., KARP, sygn I 1208 s 194, Wykaz liczbowy więźniów przebywających w obozie pracy Leszno-Gronowo za okres od 1 I 1945 – 1 VIII 1949

A.A.N. DWO sygn. 5/38 str. 59, Pismo naczelnika obozu w Gronowie z 25 maja 1946

A.A.N. DWO sygn 5/57, s 41-44, Pismo okręgowego Zarządu Pracy Więźniów w Łodzi do Departamentu Więzień i Obozów MBP, (Minist. Bezpiecz. Publicz.) załącznik nr 2 do spisu ilościowego jeńców wojennych oraz ich miejsca zatrzymania

A.A.N. DWO sygn. 5/56 s. 34, Wykaz więźnów Gronowa, którzy dotychczas figurowali jak cywile z 31 stycznia 1947

A.A.N. DWO 5/45 s. 65 Raport Naczelnika Obozu Pracy w Gronowie z 24 lipca 1947

Woźniczka Z., Z Górnego Śląska do Sowieckich Łagrów, Katowice 1996, s. 36
 
Stryjkowski K., Położenie osób wpisanych w Wielkopolsce na niemiecką listę narodowościową w latach 1945-1950, Poznań 2004, str 200

Kopka B., Obozy pracy w Polsce 1944-1950 przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2002, str. 135-136

Stankowski S., Obozy i inne miejsca odosobnienia dla ludności niemieckiej i cywilnej w Polsce w latach 1945-1950

Borodziej, Niemcy w Polsce 1945-1950, Warszawa, str. 127-128

Borodziej, Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945, informator encyklopedyczny, Warszawa 1979, str. 300

A.P.P. Archiwum Państwowe Poznań, Starostwo Powiatowe, Poznań, sygn. 40A, str 291, Pismo UWP, 28 lipca 1948 w sprawie zasad zatrudnienia osób

Archiwa Akt Nowych, Warszawa – A.A.N., Ministerstwo Ziem Odzyskanych, sygn. 556 str. 29, Protokół konferencji z 27 listopada 1946 w sprawie wysiedleń Reichsdeutschen oraz Volksdeutschów

A.A.N. KARP sygn. I 1208, s. 226, opracowanie pt. Więziennictwo na obecnym etapie i projektowany kierunek rozwoju na najbliższy okres z 26 czerwca 1950 r. 
 
A.A.N. DWO sygn 2/11 s. 83, Pismo do Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego – Wydział Administracyjno-Gospodarczy, 25 października 1951

Stankowski, Obozy i inne miejsca odosobnienia, str. 265, str. 319

Nowak E., Obozy na Śląsku Opolskim str. 135-139

Kochanowski, W polskiej niewoli, str. 307, 222
 
Centralny obóz Pracy – Gronowo, APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, Akta Miasta Kościana, sygn. 1584, b.p. Telefonogram Starostwa Powiatowego w Kościanie z 30 sierpnia 1945

Banasiak S., Przesiedlenie Niemców z Polski w latach 1945-1950, Łódź 1968, s. 203
ostatnie zmiany wykonane 2009-11-10 11:19:13

opis stopki